چقدر سخت است، چقدر سخت است، چقدر سخت است، خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها
/ 2 نظر / 30 بازدید
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
تیر 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
10 پست
تیر 86
15 پست
خرداد 86
10 پست
عشق
3 پست
زندگی
1 پست
سخت
1 پست
غم
1 پست
تولد
1 پست
آرزو
1 پست
غربت
1 پست
احساس
1 پست
ارزش
1 پست
حیف
1 پست